Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Jeg er stærkt uenig i at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
I modsætning til..., ...viser...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
...i modsætning til... er...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
...er lig... i forbindelse med
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
...og... er forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
Den første..., i modsætning til, den anden...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Jeg ville sige at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
For mig virker det som om at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
Efter min mening...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Fra mit synspunkt...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Jeg er af den mening at...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Det er min opfattelse at... fordi...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Indrømmet..., men...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Selvom, ikke desto mindre...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Derimod,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
På den ene side...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
På den anden side...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
På trods af...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
Til trods for det faktum at...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Videnskabeligt/historisk set...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
I øvrigt...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Endvidere...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır