Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
... na rozdíl od... je/jsou...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
... a... se liší, pokud jde o...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
První... na rozdíl od druhého...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Řekla bych, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Zdá se mi, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
Podle mého názoru...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Z mého pohledu...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Jsem toho názoru, že...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Nelze popřít, že..., ale ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Naopak/Naproti očekávání...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Na jedné straně...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Na druhé straně...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
Navzdory...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
Navzdory tomu, že...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Vědecky/Historicky vzato...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Mimochodem...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır