İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Jag håller helt med om att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
I motsats till ..., ... visar ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... na rozdíl od... je/jsou...
... till skillnad från ... är...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... liknar ... när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... a... se liší, pokud jde o...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
První... na rozdíl od druhého...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Řekla bych, že...
Jag skulle säga att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Zdá se mi, že...
För mig verkar det som att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Podle mého názoru...
Enligt min åsikt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Z mého pohledu...
Från min synpunkt sett ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jsem toho názoru, že...
Jag är av den uppfattningen att ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Nelze popřít, že..., ale ...
Visserligen ... men ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Nelze popřít, že..., nicméně...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Naopak/Naproti očekávání...
Tvärtom ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Na jedné straně...
Å ena sidan ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Na druhé straně...
Å andra sidan ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Navzdory...
Trots ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Navzdory tomu, že...
Trots att ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Vědecky/Historicky vzato...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Mimochodem...
För övrigt/Förresten ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Dessutom ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır