Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Mi tute konsentas, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Mi tute malkonsentas, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
En kontrasto al..., ...montras...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... na rozdíl od... je/jsou...
...per kontrasto kun...estas...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...estas simila al... rilate...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... a... se liší, pokud jde o...
...kaj... malsamas en terminoj de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
První... na rozdíl od druhého...
La unua..., kontraste, la dua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Řekla bych, že...
Mi dirus, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Zdá se mi, že...
Ŝajnas al mi, ke...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Podle mého názoru...
Miaopinie…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Z mého pohledu...
El mia vidpunkto...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jsem toho názoru, že...
Mi estas de la opinio, ke...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Nelze popřít, že..., ale ...
Certe..., sed...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Nelze popřít, že..., nicméně...
Koncedita, ..., tamen...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Naopak/Naproti očekávání...
Kontraŭe, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Na jedné straně...
Unuflanke...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Na druhé straně...
Aliflanke…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Navzdory...
Malgraŭ…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Navzdory tomu, že...
Malgraŭ la fakto ke...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Vědecky/Historicky vzato...
Science/Historie parolanta...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Mimochodem...
Parenteze...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Krome...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır