Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Jeg er stærkt uenig i at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
I modsætning til..., ...viser...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... na rozdíl od... je/jsou...
...i modsætning til... er...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...er lig... i forbindelse med
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... a... se liší, pokud jde o...
...og... er forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
První... na rozdíl od druhého...
Den første..., i modsætning til, den anden...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Řekla bych, že...
Jeg ville sige at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Zdá se mi, že...
For mig virker det som om at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Podle mého názoru...
Efter min mening...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Z mého pohledu...
Fra mit synspunkt...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jsem toho názoru, že...
Jeg er af den mening at...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Det er min opfattelse at... fordi...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Nelze popřít, že..., ale ...
Indrømmet..., men...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Nelze popřít, že..., nicméně...
Selvom, ikke desto mindre...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Naopak/Naproti očekávání...
Derimod,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Na jedné straně...
På den ene side...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Na druhé straně...
På den anden side...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Navzdory...
På trods af...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Navzdory tomu, že...
Til trods for det faktum at...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Vědecky/Historicky vzato...
Videnskabeligt/historisk set...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Mimochodem...
I øvrigt...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Endvidere...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır