İspanyolca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Αγαπητέ κύριε,
Distinguido Señor:
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητή κυρία,
Distinguida Señora:
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Distinguidos Señores:
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Apreciados Señores:
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quien pueda interesar
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Apreciado Sr. Pérez:
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Apreciada Sra. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Apreciada Srta. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Apreciada Sra. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... εξ αρχής έδειξε ότι...
X se distinguió por su...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Su más considerable talento es...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Sus principales responsabilidades fueron...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Sus tareas diarias involucraban...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır