Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Thưa ông,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Thưa bà,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Thưa ông/bà,
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Thưa các ông bà,
尊敬的先生们,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Thưa ông/bà,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Tôi rất vinh dự được viết thư giới thiệu cho...
很高兴可以为...做推荐
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Tôi quen... qua..., khi cậu ấy gia nhập...
在他...时加入...,我和他初次认识
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
Tôi rất vui lòng viết thư giới thiệu cho... để cậu ấy ứng tuyển vào vị trí...
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Là cấp trên/ quản lý/ đồng nghiệp của..., tôi rất vinh dự khi được làm việc với cậu ấy vì...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Tôi rất vinh dự được viết thư giới thiệu cho... ... là một thanh niên trẻ sáng dạ, và tôi rất trân trọng những đóng góp mà cậu ấy mang lại cho toàn đội/công ty.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Tôi không hề ngần ngại viết thư này để tiến cử...
我毫不犹豫为...写推荐信
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Tôi rất vinh dự được viết thư giới thiệu...
我很高兴能为...写推荐信
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Tôi biết... từ..., khi cậu/cô ấy tham gia lớp học của tôi/ bắt đầu làm việc tại...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Là... tại..., tôi biết... đã được... tháng/năm.
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Tôi là... cấp trên/ quản lý / đồng nghiệp / giáo viên của... từ... đến...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... làm việc với tôi trong nhiều dự án với tư cách... Dựa trên chất lượng công việc của cậu ấy/cô ấy, tôi phải công nhận rằng cậu ấy/cô ấy là một trong những... có năng lực nhất của chúng tôi.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Ngay từ khi mới bắt đầu làm việc cùng cậu ấy/cô ấy, tôi đã nhận thấy cậu ấy/cô ấy là một người...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... là một nhân viên nổi bật với...
...以...区别于其他人
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Khả năng lớn nhất của cậu ấy/cô ấy là...
他/她最大的才能在于...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Cậu ấy / Cô ấy biết cách xử lý vấn đề một cách sáng tạo.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Cậu ấy / Cô ấy có rất nhiều kĩ năng tốt.
他/她拥有众多技能。
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Cậu ấy / Cô ấy có khả năng giao tiếp rành mạch và rõ ràng.
他/她能清楚地表达自己的想法。
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Cậu ấy / Cô ấy là một nhân viên rất có trách nhiệm.
他/她能很好的处理各种责任。
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Cậu ấy / Cô ấy có kiến thức rộng về (các) mảng...
他/她在...方面拥有广泛知识
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Cậu ấy nắm bắt các vấn đề mới rất nhanh, đồng thời cũng tiếp thu hướng dẫn và góp ý rất tốt.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Phải nói rằng cậu / cô... rất... và có khả năng...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Khả năng... xuất sắc của cậu ấy / cô ấy là một phẩm chất rất đáng quý.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Cậu ấy / Cô ấy rất tích cực trong...
他/她总是积极参加...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Cậu ấy / Cô ấy luôn hoàn thành công việc đúng tiến độ. Khi có thắc mắc gì về công việc, cậu ấy / cô ấy luôn nói rõ chứ không hề giấu diếm.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Khi làm việc tại công ty chúng tôi, cậu ấy / cô ấy đảm nhận vai trò... với những trách nhiệm sau:...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Các nhiệm vụ công việc mà cậu ấy / cô ấy đã đảm nhận là...
他/她的主要职责是...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Các nhiệm vụ hàng tuần của cậu ấy / cô ấy bao gồm...
他/她每周的工作包括...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Tôi rất vui khi được làm việc với một người có tinh thần trách nhiệm, thông minh và hài hước như...
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Những gì cậu ấy / cô ấy đã làm được ở công ty của chúng tôi là bằng chứng chứng minh rằng cậu ấy / cô ấy sẽ là một thành viên đắc lực cho chương trình của Quý công ty.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Tôi thấy rằng... là một nhân viên rất chăm chỉ và nỗ lực, luôn nắm bắt được công việc cần làm là gì.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... luôn mang lại thành quả công việc với chất lượng cao và đúng tiến độ.
...总能高质量地按时完成工作。
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Điều duy nhất mà tôi nghĩ cậu ấy / cô ấy có thể tiến bộ hơn là...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Tôi tin rằng Quý công ty nên đặc biệt cân nhắc... cho vị trí cần tuyển dụng vì...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... sẽ là một thành viên tuyệt vời cho chương trình của ông/bà. Nếu ông/bà cần thêm thông tin, vui lòng gửi e-mail hoặc gọi điện thoại cho tôi.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Tôi rất vui lòng được tiến cử... vì tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cậu ấy / cô ấy sẽ là một thành viên đắc lực cho chương trình của ông/bà.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Tôi tin chắc rằng... sẽ tiếp tục là một nhân viên gương mẫu, và vì thế tôi rất vui khi được tiến cử cậu ấy / cô ấy cho vị trí này.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Tôi nhiệt liệt ủng hộ và tiến cử cậu ấy / cô ấy. Nếu ông/bà có câu hỏi gì thêm, vui lòng liên hệ với tôi qua e-mail hoặc điện thoại.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Tôi tin tưởng tuyệt đối vào khả năng... xuất sắc của cậu ấy / cô ấy và xin được tiến cử cậu ấy / cô ấy cho chương trình đào tạo tại trường của ông / bà, nơi cậu ấy / cô ấy có thể phát triển và ứng dụng tài năng sáng giá của mình.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Tôi hoàn toàn hài lòng với những gì cậu ấy / cô ấy thể hiện và xin được tiến cử cậu ấy / cô ấy cho chương trình của ông/bà. Tôi hi vọng những thông tin tôi cung cấp sẽ có ích cho quá trình tuyển dụng của ông/bà.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Tôi ủng hộ và hoàn toàn tin tưởng rằng... là một ứng viên sáng giá cho chương trình của ông/bà.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Tôi rất tin tưởng vào... và xin hết lòng tiến cử cậu ấy / cô ấy vào vị trí...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Với tư cách đồng nghiệp, tôi rất tôn trọng... Nhưng tôi phải thành thật thừa nhận rằng tôi không thể tiến cử cậu ấy / cô ấy cho Quý công ty.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Tôi rất sẵn lòng trả lời bất kì thắc mắc nào của ông/bà.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Nếu cần thêm thông tin, ông/bà có thể liên hệ với tôi qua thư / email.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır