İsveççe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Dear Sir,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Bästa frun,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
I am delighted to be called upon as a reference for…
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...distinguished himself / herself by…
... utmärkte sig genom att ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
His / her greatest talent is / lies in…
Hens största talang är / finns inom ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
He / she is a creative problem-solver.
Hen är en kreativ problemlösare.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
He / she has a broad range of skills.
Hen har en bred kompetens.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she handles responsibility well.
Hen hanterar ansvar väl.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
He / she always takes an active role in… .
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
His / her main responsibilities were…
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
His / her weekly tasks involved…
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır