Hollandaca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Dear Sir,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır