Yunanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

尊敬的先生,
Αγαπητέ κύριε,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Αγαπητή κυρία,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
尊敬的收信人,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
很高兴可以为...做推荐
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
在他...时加入...,我和他初次认识
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我毫不犹豫为...写推荐信
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我很高兴能为...写推荐信
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...以...区别于其他人
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
他/她最大的才能在于...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
他/她拥有众多技能。
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
他/她能清楚地表达自己的想法。
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她能很好的处理各种责任。
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她在...方面拥有广泛知识
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
他/她总是积极参加...
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
他/她的主要职责是...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
他/她每周的工作包括...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...总能高质量地按时完成工作。
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
我认为...应该被优先考虑,因为...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır