Lehçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
很高兴可以为...做推荐
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
在他...时加入...,我和他初次认识
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我毫不犹豫为...写推荐信
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我很高兴能为...写推荐信
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Znam ... od... i jako... w...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...以...区别于其他人
...wyróżniał/-a się...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
他/她最大的才能在于...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
他/她拥有众多技能。
...posiada wiele różnych umiejętności.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
他/她能清楚地表达自己的想法。
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她能很好的处理各种责任。
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她在...方面拥有广泛知识
... posiada szeroką wiedzę...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
他/她总是积极参加...
Zawsze bierze czynny udział w...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
他/她的主要职责是...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
他/她每周的工作包括...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...总能高质量地按时完成工作。
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
我认为...应该被优先考虑,因为...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır