Hollandaca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

尊敬的先生,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
很高兴可以为...做推荐
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
在他...时加入...,我和他初次认识
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我毫不犹豫为...写推荐信
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我很高兴能为...写推荐信
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...以...区别于其他人
... onderscheidde zich door ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
他/她最大的才能在于...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
他/她拥有众多技能。
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她能很好的处理各种责任。
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她在...方面拥有广泛知识
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
他/她总是积极参加...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
他/她的主要职责是...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
他/她每周的工作包括...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...总能高质量地按时完成工作。
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
我认为...应该被优先考虑,因为...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır