Çekçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

尊敬的先生,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
很高兴可以为...做推荐
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
在他...时加入...,我和他初次认识
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我毫不犹豫为...写推荐信
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我很高兴能为...写推荐信
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...以...区别于其他人
... vynikal(a) v... .
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
他/她最大的才能在于...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
On/ona řeší problémy efektivně.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
他/她拥有众多技能。
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
他/她能清楚地表达自己的想法。
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她能很好的处理各种责任。
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她在...方面拥有广泛知识
On/ona má obsáhnou znalost...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
他/她总是积极参加...
On/ona je iniciativní v... .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
他/她的主要职责是...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
他/她每周的工作包括...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...总能高质量地按时完成工作。
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
我认为...应该被优先考虑,因为...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır