İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Vážený pane,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dobrý den,
Dear Sirs,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır