Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Αξιότιμε κύριε,
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Αξιότιμη κυρία,
Уважаемая госпожа...
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Уважаемые...
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Уважаемый...
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Прошу принять меня на должность...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Мои сильные стороны:...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Η ειδικότητά μου είναι...
Я специализируюсь на...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Είμαι άριστος γνώστης της...
Я отлично владею...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Έχω μια καλή γνώση της...
Я свободно говорю по...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Отличные коммуникативные навыки
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Επαγωγική λογική
Логическая аргументация
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Λογική σκέψη
Логическое мышление
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Αναλυτικές ικανότητες
Аналитические способности
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Высокие личностные качества
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Переговорческие навыки
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Ικανότητες παρουσίασης
Презентационные навыки
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Я свободен...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Με εκτίμηση,
С уважением...
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Φιλικοί χαιρετισμοί,
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında