Portekizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

เรียน คุณผู้ชาย
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียน คุณผู้หญิง
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
เรียน ท่านทั้งหลาย
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
A quem possa interessar,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียนคุณ สมิทธิ์
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
จุดแข็งของฉันคือ...
Meus pontos fortes são...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Eu tenho experiência em /com ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Excelente habilidade de comunicação
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Raciocínio dedutivo
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Pensamento lógico
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
ทักษะในการวิเคราะห์
Habilidades analíticas
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Bom relacionamento interpessoal
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Habilidades de negociação
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
ทักษะในการนำเสนอ
Habilidades de comunicação
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Eu posso fornecer referências, se necessário.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Estou disponível para entrevista em ..
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
ด้วยความเคารพ
Cordialmente,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
ด้วยความเคารพ
Atenciosamente,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Com elevada estima,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
ด้วยความเคารพ
Lembranças,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında