Hollandaca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

เรียน คุณผู้ชาย
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียน คุณผู้หญิง
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
เรียน ท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียนคุณ สมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
จุดแข็งของฉันคือ...
Mijn sterke punten zijn ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mijn vakgebied is ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Ik beschik over goede kennis van ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Analytisch denkvermogen
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logisch denkvermogen
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytische vaardigheden
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Goede intermenselijke vaardigheden
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Onderhandelingsvaardigheden
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
ทักษะในการนำเสนอ
Presentatievaardigheden
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Hoogachtend,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında