Yunanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Αξιότιμε κύριε,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Αξιότιμη κυρία,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A quem possa interessar,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Meus pontos fortes são...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Η ειδικότητά μου είναι...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Eu tenho experiência em /com ...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excelente habilidade de comunicação
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Raciocínio dedutivo
Επαγωγική λογική
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Pensamento lógico
Λογική σκέψη
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Habilidades analíticas
Αναλυτικές ικανότητες
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Bom relacionamento interpessoal
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Habilidades de negociação
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Habilidades de comunicação
Ικανότητες παρουσίασης
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Estou disponível para entrevista em ..
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Cordialmente,
Με εκτίμηση,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Atenciosamente,
Με εκτίμηση,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Com elevada estima,
Με εκτίμηση,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Lembranças,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında