İsveççe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

존경하는 관계자 분께
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
존경하는 관계자 분께
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
존경하는 관계자 분께
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
존경하는 관계자 분(들)께
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
존경하는 관계자 분(들)께
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
존경하는 김철수 님께
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
존경하는 김희연 님께
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
친애하는 최현우님께
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Jag skriver gällande er annons på ...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
...에 지원하고 싶습니다.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
저의 장점은 ... 입니다.
Mina främsta styrkor är ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mitt kompetensområde är ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Jag är en erfaren användare av ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
추론 이해 능력
God slutledningsförmåga
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
논리적인 사고능력
Logiskt tänkande
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
분석 능력
Analytisk förmåga
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
좋은 사교성
Bra samarbetsförmåga
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
협정 능력
Bra förhandlingsteknik
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
프리젠테이션 능력
Bra presentationsteknik
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
... (이름) 드림
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
... (이름) 드림
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Vördsamt,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
감사합니다. ...씨.
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında