Danca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

존경하는 관계자 분께
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
존경하는 관계자 분께
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
존경하는 관계자 분께
Kære Hr./Fru.,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
존경하는 관계자 분(들)께
Kære Hr./Fru.,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
존경하는 관계자 분(들)께
Til hvem dette ankommer,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
존경하는 김철수 님께
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
존경하는 김희연 님께
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
존경하는 김희연 님께
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
존경하는 김희연 님께
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
친애하는 최현우님께
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
...에 지원하고 싶습니다.
Jeg ville søge stillingen som...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
저의 장점은 ... 입니다.
Mine styrker er...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mit ekspertområde er...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Jeg råder fremragende over...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Jeg har en fungerende viden om...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Jeg har... års erfaring indenfor...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Jeg er en erfaren bruger af...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Fremragende kommunikations evner
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
추론 이해 능력
Deduktiv argumentation
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
논리적인 사고능력
Logisk tænkning
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
분석 능력
Analytiske evner
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
좋은 사교성
Gode interpersonel evner
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
협정 능력
Forhandlings evner
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
프리젠테이션 능력
Præsentations evner
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referencer kan rekvieres fra...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Jeg er ledig til et interview den...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
... (이름) 드림
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
... (이름) 드림
Med venlig hilsen
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Med respekt,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
감사합니다. ...씨.
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında