Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

拝啓
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
拝啓
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
関係者各位
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
拝啓 
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
拝啓
・・・・様
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
我看到您于...在...上登的招聘信息
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
我想申请...一职
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
我对此工作很感兴趣,因为...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
我想为您工作,因为...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
私の強みは・・・・
我的强项是...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
・・・・することで貢献することができます。
我很适合这个职位,因为...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
我的专长是…
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
即使在压力下我也能保持高标准。
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
我的母语是...,但我也会说...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
・・・・語を話すことができます。
我熟练掌握...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
・・・・語の知識も持ち合わせています。
我能用...语进行工作交流
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
我在...领域有...年工作经验
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
・・・・を使いこなすことができます。
我是...的熟练使用者
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
我相信我是...和...技能的良好结合
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
コミュニケーション能力
出色的沟通技能
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
演繹的推理力
演绎推理能力
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
論理的思考能力
逻辑性思考
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
分析能力
分析技能
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
対人能力
良好的人际交往技能
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
交渉能力
谈判技能
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
プレゼンテーション能力
观点陈述能力
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
履歴書を同封いたしました。
附件中含有我的个人简历。
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
・・・・から推薦状を頂きました。
可以从...处获得推荐信
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
・・・・日なら伺うことができます。
我可以在...的时候接受面试
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
敬具
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
敬具
此致
敬礼
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
敬具
肃然至上
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
敬具
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında