Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logiskt tänkande
逻辑性思考
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytisk förmåga
分析技能
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Med vänlig hälsning,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Vördsamt,
肃然至上
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Vänliga hälsningar,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında