Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Distinguidos Señores:
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
我看到您于...在...上登的招聘信息
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Quisiera postularme para el puesto de...
我想申请...一职
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
我对此工作很感兴趣,因为...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
我想为您工作,因为...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mis puntos fuertes son...
我的强项是...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
我很适合这个职位,因为...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mi área de conocimiento es...
我的专长是…
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
即使在压力下我也能保持高标准。
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
我的母语是...,但我也会说...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Tengo un manejo excelente de...
我熟练掌握...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Manejo el... en un contexto de trabajo.
我能用...语进行工作交流
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
我在...领域有...年工作经验
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
我是...的熟练使用者
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
我相信我是...和...技能的良好结合
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excelentes habilidades de comunicación
出色的沟通技能
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Razonamiento deductivo
演绎推理能力
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Razonamiento lógico
逻辑性思考
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Capacidad de análisis
分析技能
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Buena comunicación interpersonal
良好的人际交往技能
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Aptitudes de negociación
谈判技能
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Habilidad para hablar en público
观点陈述能力
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Encontrará mi currículo adjunto.
附件中含有我的个人简历。
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Las referencias pueden ser solicitadas a...
可以从...处获得推荐信
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
我可以在...的时候接受面试
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Se despide cordialmente,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Atentamente,
此致
敬礼
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Respetuosamente,
肃然至上
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Saludos,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında