İsveççe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Dear Sir,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jag skriver gällande er annons på ...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
I refer to your advertisement in…dated… .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
I would like to apply for the position of…
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Currently I am working for… and my responsibilities include…
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

I am particularly interested in this job, as…
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
I would like to work for you, in order to…
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
My strengths are…
Mina främsta styrkor är ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
I would be well suited to the position because…
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Although I have no previous experience in…, I have had…
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
My area of expertise is…
Mitt kompetensområde är ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Whilst working at… I became highly competent in…
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Even under pressure I can maintain high standards.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

My native language is…, but I can also speak…
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
I have an excellent command of…
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
I have a working knowledge of…
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
I have …years experience of working…
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
I am an experienced user of…
Jag är en erfaren användare av ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
I believe I possess the right combination of...and… .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excellent communication skills
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Deductive reasoning
God slutledningsförmåga
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logical thinking
Logiskt tänkande
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytical skills
Analytisk förmåga
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Good interpersonal skills
Bra samarbetsförmåga
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Negotiation skills
Bra förhandlingsteknik
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Presentation skills
Bra presentationsteknik
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
I can supply references from…if required.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
References can be requested from…
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
I am available for interview on…
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Vördsamt,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında