Hollandaca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Dear Sir,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logical thinking
Logisch denkvermogen
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytical skills
Analytische vaardigheden
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Presentation skills
Presentatievaardigheden
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında