Danca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Dear Sir,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
To whom it may concern,
Til hvem dette ankommer,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
I refer to your advertisement in…dated… .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
I would like to apply for the position of…
Jeg ville søge stillingen som...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Currently I am working for… and my responsibilities include…
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

I am particularly interested in this job, as…
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
I would like to work for you, in order to…
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
My strengths are…
Mine styrker er...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
I would be well suited to the position because…
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
My area of expertise is…
Mit ekspertområde er...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Whilst working at… I became highly competent in…
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Even under pressure I can maintain high standards.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

My native language is…, but I can also speak…
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
I have an excellent command of…
Jeg råder fremragende over...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
I have a working knowledge of…
Jeg har en fungerende viden om...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
I have …years experience of working…
Jeg har... års erfaring indenfor...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
I am an experienced user of…
Jeg er en erfaren bruger af...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
I believe I possess the right combination of...and… .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excellent communication skills
Fremragende kommunikations evner
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Deductive reasoning
Deduktiv argumentation
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logical thinking
Logisk tænkning
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytical skills
Analytiske evner
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Good interpersonal skills
Gode interpersonel evner
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Negotiation skills
Forhandlings evner
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Presentation skills
Præsentations evner
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Please find my résumé / CV attached.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
I can supply references from…if required.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
References can be requested from…
Referencer kan rekvieres fra...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
I am available for interview on…
Jeg er ledig til et interview den...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Med respekt,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında