Çekçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Dear Sir,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dear Sirs,
Dobrý den,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
I am writing in response to your advertisement posted on…
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
I refer to your advertisement in…dated… .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
I would like to apply for the position of…
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Currently I am working for… and my responsibilities include…
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

I am particularly interested in this job, as…
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
I would like to work for you, in order to…
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
My strengths are…
Moje silné stránky jsou...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
I would be well suited to the position because…
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Although I have no previous experience in…, I have had…
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
My area of expertise is…
Moje oblast odborných znalostí je...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Whilst working at… I became highly competent in…
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Even under pressure I can maintain high standards.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

My native language is…, but I can also speak…
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
I have an excellent command of…
Mám výbornou znalost...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
I have a working knowledge of…
Mám znalost...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
I have …years experience of working…
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
I am an experienced user of…
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
I believe I possess the right combination of...and… .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Excellent communication skills
Výborné komunikační schopnosti
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Deductive reasoning
Dedukce
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logical thinking
Logické myšlení
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analytical skills
Analytické schopnosti
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Good interpersonal skills
Dobré interpersonální schopnosti
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Negotiation skills
Vyjednávací schopnosti
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Presentation skills
Prezentační dovednosti
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Please find my résumé / CV attached.
Můj životopis naleznete v příloze.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
I can supply references from…if required.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
References can be requested from…
Ohledně referencí se obraťte na...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
I am available for interview on…
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Yours faithfully,
S pozdravem,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Yours sincerely,
S pozdravem,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
S úctou,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında