Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Mi aludas al via reklamo en... de la....
我看到您于...在...上登的招聘信息
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
我想申请...一职
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
我对此工作很感兴趣,因为...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Mi ŝatus labori por vi, por...
我想为您工作,因为...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Miaj fortoj estas...
我的强项是...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
我很适合这个职位,因为...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mia areo de kompetenteco estas...
我的专长是…
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
即使在压力下我也能保持高标准。
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
我的母语是...,但我也会说...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Mi havas bonegan komandon de...
我熟练掌握...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mi havas mezan scion de...
我能用...语进行工作交流
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Mi havas... jarojn de sperto en...
我在...领域有...年工作经验
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Mi estas sperta uzanto de...
我是...的熟练使用者
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
我相信我是...和...技能的良好结合
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
Bonegaj komunikadaj kapabloj
出色的沟通技能
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
Dedukta rezonado
演绎推理能力
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
Logika rezonado
逻辑性思考
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
Analizaj kapabloj
分析技能
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
Bonaj interhomaj kapabloj
良好的人际交往技能
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Negocadaj kapabloj
谈判技能
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Prezentaj kapabloj
观点陈述能力
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Vi trovos mian karierresumo kune.
附件中含有我的个人简历。
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Vi povas akiri referencojn el...
可以从...处获得推荐信
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Mi estas disponebla por intervjuo la...
我可以在...的时候接受面试
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Altestime,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Altestime,
此致
敬礼
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
肃然至上
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Ĉion bonan,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında