Lehçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
我看到您于...在...上登的招聘信息
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
我想申请...一职
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

我对此工作很感兴趣,因为...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我想为您工作,因为...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我的强项是...
Moje mocne strony to ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
我很适合这个职位,因为...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
我的专长是…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
即使在压力下我也能保持高标准。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

我的母语是...,但我也会说...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
我熟练掌握...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我能用...语进行工作交流
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我在...领域有...年工作经验
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
我是...的熟练使用者
Biegle posługuję się programem/programami...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
我相信我是...和...技能的良好结合
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
出色的沟通技能
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
演绎推理能力
Rozumowanie dedukcyjne
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
逻辑性思考
Logiczne myślenie
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
分析技能
Zdolności analityczne
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
良好的人际交往技能
Zdolności interpersonalne
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
谈判技能
Zdolności negocjacyjne
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
观点陈述能力
Umiejętność prezentacji
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
附件中含有我的个人简历。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Referencje na żądanie.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
可以从...处获得推荐信
Referencje na żądanie od ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
我可以在...的时候接受面试
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
此致
Z wyrazami szacunku,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Z poważaniem,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
祝好
Pozdrawiam,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında