İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

尊敬的先生,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
I am writing in response to your advertisement posted on…
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
我看到您于...在...上登的招聘信息
I refer to your advertisement in…dated… .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
我想申请...一职
I would like to apply for the position of…
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

我对此工作很感兴趣,因为...
I am particularly interested in this job, as…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我想为您工作,因为...
I would like to work for you, in order to…
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我的强项是...
My strengths are…
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
我很适合这个职位,因为...
I would be well suited to the position because…
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
我的专长是…
My area of expertise is…
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Whilst working at… I became highly competent in…
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
即使在压力下我也能保持高标准。
Even under pressure I can maintain high standards.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

我的母语是...,但我也会说...
My native language is…, but I can also speak…
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
我熟练掌握...
I have an excellent command of…
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我能用...语进行工作交流
I have a working knowledge of…
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我在...领域有...年工作经验
I have …years experience of working…
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
我是...的熟练使用者
I am an experienced user of…
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
我相信我是...和...技能的良好结合
I believe I possess the right combination of...and… .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
出色的沟通技能
Excellent communication skills
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
演绎推理能力
Deductive reasoning
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
逻辑性思考
Logical thinking
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
分析技能
Analytical skills
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
良好的人际交往技能
Good interpersonal skills
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
谈判技能
Negotiation skills
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
观点陈述能力
Presentation skills
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
附件中含有我的个人简历。
Please find my résumé / CV attached.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
I can supply references from…if required.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
可以从...处获得推荐信
References can be requested from…
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
我可以在...的时候接受面试
I am available for interview on…
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
此致
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Yours sincerely,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Respectfully yours,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
祝好
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında