Hollandaca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

尊敬的先生,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
我看到您于...在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
我想申请...一职
Ik solliciteer naar de functie van ...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

我对此工作很感兴趣,因为...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我想为您工作,因为...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我的强项是...
Mijn sterke punten zijn ...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
我很适合这个职位,因为...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
我的专长是…
Mijn vakgebied is ...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
即使在压力下我也能保持高标准。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

我的母语是...,但我也会说...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
我熟练掌握...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我能用...语进行工作交流
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我在...领域有...年工作经验
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
我是...的熟练使用者
Ik beschik over goede kennis van ...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
我相信我是...和...技能的良好结合
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
出色的沟通技能
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
演绎推理能力
Analytisch denkvermogen
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
逻辑性思考
Logisch denkvermogen
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
分析技能
Analytische vaardigheden
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
良好的人际交往技能
Goede intermenselijke vaardigheden
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
谈判技能
Onderhandelingsvaardigheden
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
观点陈述能力
Presentatievaardigheden
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
附件中含有我的个人简历。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
可以从...处获得推荐信
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
我可以在...的时候接受面试
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
此致
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Hoogachtend,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
祝好
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında