Danca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

尊敬的先生,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
尊敬的收信人,
Til hvem dette ankommer,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
我看到您于...在...上登的招聘信息
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
我想申请...一职
Jeg ville søge stillingen som...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
目前我在...工作,我的主要职责包括...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

我对此工作很感兴趣,因为...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我想为您工作,因为...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我的强项是...
Mine styrker er...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
我很适合这个职位,因为...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
我的专长是…
Mit ekspertområde er...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
即使在压力下我也能保持高标准。
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

我的母语是...,但我也会说...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
我熟练掌握...
Jeg råder fremragende over...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我能用...语进行工作交流
Jeg har en fungerende viden om...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我在...领域有...年工作经验
Jeg har... års erfaring indenfor...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
我是...的熟练使用者
Jeg er en erfaren bruger af...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
我相信我是...和...技能的良好结合
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
出色的沟通技能
Fremragende kommunikations evner
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
演绎推理能力
Deduktiv argumentation
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
逻辑性思考
Logisk tænkning
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
分析技能
Analytiske evner
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
良好的人际交往技能
Gode interpersonel evner
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
谈判技能
Forhandlings evner
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
观点陈述能力
Præsentations evner
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
附件中含有我的个人简历。
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
可以从...处获得推荐信
Referencer kan rekvieres fra...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
我可以在...的时候接受面试
Jeg er ledig til et interview den...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
此致
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Med respekt,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
祝好
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında