Çekçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

尊敬的先生,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
我看到您于...在...上登的招聘信息
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
我想申请...一职
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
目前我在...工作,我的主要职责包括...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

我对此工作很感兴趣,因为...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我想为您工作,因为...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
我的强项是...
Moje silné stránky jsou...
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
我很适合这个职位,因为...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
我的专长是…
Moje oblast odborných znalostí je...
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
即使在压力下我也能保持高标准。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

我的母语是...,但我也会说...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
我熟练掌握...
Mám výbornou znalost...
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我能用...语进行工作交流
Mám znalost...
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
我在...领域有...年工作经验
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
我是...的熟练使用者
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
我相信我是...和...技能的良好结合
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
出色的沟通技能
Výborné komunikační schopnosti
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
演绎推理能力
Dedukce
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
逻辑性思考
Logické myšlení
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
分析技能
Analytické schopnosti
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
良好的人际交往技能
Dobré interpersonální schopnosti
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
谈判技能
Vyjednávací schopnosti
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
观点陈述能力
Prezentační dovednosti
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
附件中含有我的个人简历。
Můj životopis naleznete v příloze.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
可以从...处获得推荐信
Ohledně referencí se obraťte na...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
我可以在...的时候接受面试
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
此致
S pozdravem,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
S pozdravem,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
S úctou,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
祝好
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında