Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı | Özgeçmiş / CV | Referans Mektubu

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş

Sehr geehrter Herr,
존경하는 관계자 분께
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Frau,
존경하는 관계자 분께
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
존경하는 관계자 분께
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sehr geehrte Damen und Herren,
존경하는 관계자 분(들)께
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken
Sehr geehrte Damen und Herren,
존경하는 관계자 분(들)께
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken
Sehr geehrter Herr Schmidt,
존경하는 김철수 님께
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
존경하는 김희연 님께
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
존경하는 김희연 님께
Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
존경하는 김희연 님께
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Lieber Herr Schmidt,
친애하는 최현우님께
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
...에 지원하고 싶습니다.
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
Zu meinen Stärken zählen...
저의 장점은 ... 입니다.
Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır
Ich eigne mich für diese Position, weil...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken kullanılır
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır
Mein Fachgebiet ist...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken kullanılır
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi
schlussfolgerndes Denken
추론 이해 능력
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi
logisches Denken
논리적인 사고능력
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme
analytische Fähigkeiten
분석 능력
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği
hohe soziale Kompetenz
좋은 사교성
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği
Verhandlungsgeschick
협정 능력
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği
Präsentationsfähigkeiten
프리젠테이션 능력
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken kullanılır
Mit freundlichen Grüßen
... (이름) 드림
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Mit freundlichen Grüßen
... (이름) 드림
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı
Hochachtungsvoll
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi
Herzliche Grüße
감사합니다. ...씨.
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında