Türkçe nasıl CV yazılır?

"setup" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"setup" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-23 / 121

setup {isim}

setup {isim}

kurulum {isim}

During the setup process, you might be asked to install a program called PlayReady.

Kurulum işlemi sırasında, PlayReady adlı bir programı yüklemeniz istenebilir.

Run the Network Setup wizard on each home computer, if you haven't already done so.

Henüz yapmadıysanız, her ev bilgisayarında Ağ Kurulum sihirbazını çalıştırın.

Setup requires that you are logged on as a member of the Administrators group.

Kurulum, Yöneticiler grubunun bir üyesi olarak oturum açmanızı gerektirir.

If WCN is unavailable, and you didn't get a setup CD, you can set up the router manually.

WCN kullanılamıyorsa ve kurulum CD'si almadıysanız, yönlendiriciyi elle kurabilirsiniz.

You can usually choose the location of the folder during the setup process.

Klasörün konumunu genellikle kurulum işlemi sırasında seçebilirsiniz.

to setup {fiil}

to setup {fi.} (ayrıca: assemble, to install, to assemble, to construct)

kurmak {fi.}

If you want to set up Media Center with more options, choose Custom setup.

Media Center'ı daha fazla seçenekle kurmak istiyorsanız Özel kurulumu seçin.
Belli bir çeviri mi eksik? Bize bildirin yada altına kendi çevirinizi ekleyin.
 

Eşanlamlılar

"setup" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "setup" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "setup" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

During this portion of setup, your mouse will not work, so you must use the keyboard.

Kurulumun bu bölümünde fareniz çalışmaz, bu nedenle klavyeyi kullanmanız gerekir.

After Extender Setup has finished, in Windows Media Center, click Finish.

Extender Kurulumu Windows Media Center'da tamamlandıktan sonra Son'u tıklatın.

To turn on sleep, restart your computer, and then enter the BIOS setup.

Uyku modunu açmak için bilgisayarınızı yeniden başlatıp BIOS ayarlarına girin.

On the startup menu, choose "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.

Başlangıç menüsünde, "BIOS kurulumu", "BIOS ayarları" veya benzer bir seçeneği belirleyin.

If you're adding a printer, you can try using Advanced printer setup.

Yazıcı ekliyorsanız, Gelişmiş yazıcı kurulumunu kullanmayı deneyebilirsiniz.

On the startup menu, select "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.

Başlangıç menüsünde, "BIOS ayarını," "BIOS ayarlarını" veya benzer bir seçeneği belirleyin.

During Setup, you may have to restart the computer one or more times.

Ayarlar sırasında, bilgisayarınızı bir ya da daha fazla defa başlatmanız gerekebilir.

Check the router's documentation for instructions on how to reach the setup webpage.

Ayar web sayfasına nasıl ulaşıldığı hakkında yönergeler için yönlendirici belgelerine bakın.

Click Windows Media Center Setup, and then click Set Up Your Speakers.

Windows Media Center Kurulumu'nu tıklatın ve ardından Hoparlörlerinizi Ayarlayın'ı tıklatın.

Tap the File menu, tap Page Setup, and then do any of the following:

Dosya menüsüne ve Sayfa Yapısı'na dokunun, sonra aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

This option only appears in the Optional Setup menu if you have a TV tuner hooked up.

Bu seçenek yalnızca bir TV tarayıcısı taktıysanız İsteğe Bağlı Ayarlar menüsünde gösterilir.

This will allow you to finish setup, but your copy of Windows 7 won't be activated.

Bu, kurulumu tamamlamanıza izin verecektir, ancak Windows 7 kopyanızı etkinleştirmeyecektir.

Tips for solving setup problems with Windows Media Center Extenders

Windows Media Center Extender'ları ayarlama sorunlarının çözümüyle ilgili ipuçları

In the Device Setup dialog box, clear the Sync this device automatically check box.

Aygıt Kurulumu iletişim kutusunda, Bu aygıtı otomatik olarak eşitle onay kutusunu temizleyin.

(If your setup includes digital cable tuners, the maximum is four digital cable tuners.)

(Kurulumunuzda dijital kablo alıcıları bulunuyorsa, üst sınır dört dijital kablo alıcısıdır.)

The wizard will automatically launch the Microphone Setup wizard.

Bu sihirbaz, Mikrofon Ayarı sihirbazını otomatik olarak başlatır.

For example, some setup webpages identify a computer by its name and some use an IP address.

Örneğin, bazı ayar web sayfaları bilgisayarı adına göre, bazıları da IP adresine göre tanımlar.

Typically, the mouse connected to the computer is detected and identified during IntelliPoint Setup.

Genellikle, IntelliPoint ayarları sırasında, bilgisayara bağlı olan fare saptanır ve tanımlanır.

Tap or click the arrow next to the Print button, and then tap or click Page setup.

Yazdır düğmesinin yanındaki oka dokunun veya tıklatın ve sonra Sayfa yapısı'na dokunun veya tıklatın.

If you want the quickest setup, choose the Express option.

En hızlı kurulumu istiyorsanız Hızlı seçeneğini belirleyin.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

servant · server · service · Servlet · sesame · sessile · sestonophagy · set · setting · settlement · setup · seven · seventh · several · severe · severity · sew · sewer · sex · sexing · sexless

Daha çok çeviri bab.la Almanca-Türkçe sözlüğünde.