Adadili Türkçe olanlar için yurtdışında staj teklifleri.

"convert" için İngilizce-Türkçe çeviri

 

"convert" - Türkçe çevirisi

Sonuçlar: 1-32 / 78

convert

convert (ayrıca: convert to)

convert table to text/text to table

tabloyu metne/metni tabloya dönüştür

convert all endnotes to footnotes

tüm sonnotları dipnotlara dönüştür

convert all footnotes to endnotes

tüm dipnotları sonnotlara dönüştür

convert to microsoft access

microsoft access'e dönüştür

Tap the Actions menu, and then tap Convert Handwriting to Text.

Eylemler menüsüne ve ardından El Yazısını Metne Dönüştür'e dokunun.

The DV camera will convert the video from the analog source into digital video.

DV kamera analog kaynaktaki videoyu dijital videoya dönüştürür.

(If the device is connected, the Player will convert and sync the files.)

(Aygıt bağlıysa, Player dosyaları dönüştürür ve eşitler.)

Windows Media Player will automatically convert your movie to a format that will work on your portable media device.

Windows Media Player filminizi otomatik olarak taşınabilir medya aygıtında çalışacak bir biçime dönüştürür.

Doing so converts the contact into a format that does not work with People Near Me.

Bunu yapmak kişiyi Yakınımdaki Kişiler'le çalışmayan bir biçime dönüştürür.

Analog TV tuner (the set-top box converts any digital signals to analog)

Analog TV tarayıcısı (alıcı herhangi bir dijital sinyali analoga dönüştürür)

For more information about NTFS, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.

Sabit diski veya bölümü NTFS biçimine dönüştürme.

Convert a hard disk or partition to FAT32 format

Bir sabit diski veya bölümü FAT32 biçimine dönüştürme

Convert a hard disk or partition to NTFS format

Sabit diski veya bölümü NTFS biçimine dönüştürme

The NTFS file system supports files larger than 4 GB. To learn more, see Convert a volume to NTFS format.

NTFS dosya sistemi 4GB'den daha büyük dosyaları destekler. Daha fazla bilgi için bkz. Birimi NTFS biçimine dönüştürme.

In the File Conversion Options dialog box, select the Allow audio files to convert in the background check box.

Dosya Dönüştürme Seçenekleri iletişim kutusunda Ses dosyalarının arka planda dönüştürülmesine izin ver onay kutusunu seçin.

to convert {fiil}

to convert [converted|converted] {fi.} (ayrıca: to transform, to transmute)

Type the name of the volume you want to convert, and then press Enter.

Dönüştürmek istediğiniz birimin adını yazın ve ardından Enter tuşuna basın.

Draw a loop around the handwriting that you want to convert.

Dönüştürmek istediğiniz el yazısının çevresine bir daire çizin.

However, you might have pictures (or drawings) that you want to convert and save as a different type of picture file.

Ancak, dönüştürmek ve farklı bir resim dosyası türü olarak kaydetmek istediğiniz resimleriniz (ya da çizimleriniz) olabilir.

To convert just a single contact to the vCard format and send it to someone, right-click the contact and then click Send Contact.

Yalnızca tek bir kişiyi vCard biçimine dönüştürmek ve birisine göndermek için kişiyi sağ tıklatın ve ardından Kişi Gönder'i tıklatın.

To convert all of the handwriting on a page to text, tap the Edit menu, and then tap Select All to first select all of the handwriting.

Sayfadaki tüm el yazısını metne dönüştürmek için, Düzen menüsüne dokunun ve ardından Tümünü Seç'e dokunarak el yazısının tümünü seçin.
 

Eşanlamlılar

"convert" için eşanlamlılar (İngilizce):

 

Benzer çeviriler

Türkçe de "convert" için benzer çeviriler

 

Kullanım örnekleri

Türkçe' de "convert" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

The contact will be converted and then attached to an e‑mail message in Windows Mail.

Kişi dönüştürülür ve daha sonra Windows Posta'da bir e‑posta iletisine eklenir.

The folder that stores converted files reaches the specified disk space.

Dönüştürülen dosyaların depolandığı klasörün boyutu belirtilen disk alanına ulaştığında.

In this process, the video is converted using a setting for the specific device.

Bu işlemde, video belirli bir aygıt için ayar kullanılarak dönüştürülür.

Close any open programs running on the partition or logical drive to be converted.

Dönüştürülecek bölüm veya mantıksal sürücü üzerinde çalışan tüm açık programları kapatın.

TV shows are transcoded, or converted from one video format to another.

TV programlarına bir video biçiminden bir diğerine kod çevrimi uygulanır veya dönüştürülür.

You can also convert your contacts to other formats by exporting them.

Ayrıca, Kişilerinizi vererek de başka biçimlere dönüştürebilirsiniz.

This option inserts your converted text into a text box in your note.

Bu seçenek dönüştürülen metni notunuzdaki bir metin kutusuna ekler.

To adjust the quality level for converted files, do the following:

Dönüştürülen dosyaların kalite düzeyini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

For these reasons, you should typically allow files to be converted before sync.

Bu nedenlerden ötürü normalde dosyaların eşitlenmeden önce dönüştürülmesine izin vermelisiniz.

In the Converted text box, tap any word that is recognized incorrectly.

Dönüştürülen metin kutusunda, hatalı tanınan bir sözcüğe dokunun.

After you convert a partition to NTFS, you cannot convert it back.

Bir bölümü NTFS'ye dönüştürdükten sonra geri dönüştüremezsiniz.

Journal can't convert ink that was written with the highlighter tool.

Journal, vurgulayıcı aracıyla yazılmış mürekkebi dönüştüremez.

Convert your file system to use the NTFS file system, which does not have a file size limit.

Dosya sisteminizi, dosya boyutu sınırı olmayan NTFS dosya sistemini kullanacak biçimde dönüştürün.

If you see a message asking whether to convert the contact attachment to vCard, click No.

Kişi ekinin vCard'a dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini soran bir ileti görürseniz, Hayır'ı tıklatın.

Fit more music on the disc by converting to a lower bit rate.

Daha düşük bit hızına dönüştürerek diske daha çok müzik sığdır.

If you burn any files that are at or below the bit rate you specify, the files will not be converted.

Belirttiğiniz bit hızında veya ondan düşük hızda dosyalar yazdırıyorsanız, bu dosyalar dönüştürülmez.

If you select pictures, flags, or text boxes along with your drawing, Journal can't convert the shape.

Çiziminizle birlikte resim, bayrak veya metin kutuları seçerseniz Journal şekli dönüştüremez.

Just draw the shape and then convert it to the shape that you want.

Şekli çizip istediğiniz şekle dönüştürmeniz yeterlidir.

(It is not possible to specify a quality setting for converting pictures.)

(Dönüştürülen resimler için kalite ayarı belirlenemez).

Convert your file system to use the NTFS file system.

Dosya sisteminizi NTFS dosya sistemini kullanacak şekilde dönüştürün.
 

Yeni bir İngilizce-Türkçe çeviri öner

Yerel veya konuşma diline ait farklı İngilizce sözcükler mi biliyorsun? Ya da İngilizce-Türkçe sözlükte aradığın sözcüğü bulamadın mı? Cevabın evet ise bilgini neden bizimle paylaşmıyorsun? Burada İngilizce-Türkçe sözlüğe yeni çeviri ekleyebilirsin.

İngilizceİngilizce

Kullanıcılar tarafından en son kelime önerileri: ezan, lunapark, gönderilme tarihi, tekrarlama, nadan

Benzer kelimeler

Daha fazlası Türkçe-Almanca sözlüğünde.