"erlangen" için Almanca-Türkçe çeviri

DE erlangen Türkçe çeviri

erlangen {fi.}
erlangen {g. fiil}

DE erlangen
volume_up
[erlangend|erlangt] {fiil}

erlangen (ayrıca: annehmen, abholen, anschaffen, erwerben)
erlangen (ayrıca: erwerben, bekommen, erringen, sich aneignen)
erlangen (ayrıca: erwerben, verdienen, erringen, einnehmen)
erlangen (ayrıca: erwerben, aufbereiten, fassen, bestehen)