bab.la Kalıpları: Ba?vuru | zgemi? / CV (Türkçe-İngilizce)

Motivasyon Mektubu / n Yaz? | zgemi? / CV | Referans Mektubu
pdf logo

zgemi? / CV : Ki?isel bilgi

Ad
First Name
Ba?vuran?n verilen ismi
Soyad
Surname
Ba?vuran?n aile ismi veya soyad?
Do?um Tarihi
Date of Birth
Ba?vuran?n do?um tarihi
Do?um Yeri
Place of Birth
Ba?vuran?n do?du?u yer
Tabiyeti
Nationality
Ba?vuran?n vatanda?? oldu?u lke
Medeni Hali
Marital Status
Ba?vuran?n medeni durumu
Bekar
Single
Evli de?ilse veya ili?kideyse
Evli
Married
Kar?s? veya kocas? varsa
Dul
Widowed
E?lerden birinin lm nedeniyle evlili?i bitmi? ise
Adres
Address
Ba?vuran?n tam olrarak ya?ad??? yer
Telefon
Phone
Ba?vuran ile irtibata geilebilecek telefon numaras?
E-Posta
E-Mail
Ba?vuran?n al??an bir e-posta adresi
Web sitesi
Website
Ba?vuran?n ki?isel veya i? web sitesi adresi

zgemi? / CV : E?itim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
??letme Blm Mezunu
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
E?itim hayat?n?z? listeleyen standart format?
?lkokul
Elementary School
Sekiz-on ya? aras? ocuklara e?itim veren Amerikan okul sistemi
Ortaokul
Middle School
?lkokul ile lise aras?ndaki okul
Lise
High School
On alt?-on sekiz ya? aras? genlerin gitti?i Amerikan sistemli okul
Kolej
College
niversitedeki derece-seviye iin Amerikan ismi
Ana Okulu
Infant School
Drt-yedi ya?lar aras?ndaki e?itim iin verilen ?ngiliz isim
?lkokul
Junior School
Yedi-on ya?lar aras?ndaki e?itim iin verilen ?ngiliz isim
Ortaokul
Secondary School
On-on alt? ya?lar aras?ndaki e?itim iin verilen ?ngiliz isim
Kolej
Sixth-Form College
On alt?-on sekiz ya?lar aras?ndaki e?itim iin verilen ?ngiliz isim
niversite
University
Dereceli-seviyeli e?itim iin ?ngilizlerin verdi?i isim

zgemi? / CV : ?? tecrbesi

1998 - Hala / Jackson Shoes ?ti. / Spokane, WA
Mdr
Sorumluluklar:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Birinin i? tecrbelerini s?ralaman?n standart bir rne?i
... konusunda tecrbeli
Work experience at
Bir dnem i? tecrbesi edinmek iin al??t???n?z bir i?i tan?tmak iin kullan?l?r
...'da stajyerlik
Internship at
Bir dnem i? tecrbesi edinmek iin al??t???n?z bir i?i tan?tmak iin kullan?l?r. Genelde ki?i yurtd???nda belli bir dnem al??t?ysa kullan?l?r
...'da gnll al??ma
Voluntary work at
Yard?ma muhtalar iin yap?lan gnll i?leri temsil ederken kullan?l?r

zgemi? / CV : Di?er yetkinlikler

?yi derecede ... yazma ve konu?ma becerisi
Good understanding of both written and spoken
Aday?n bir dilde vasat derecede bilgisi oldu?unu gsterirken kullan?l?r
Yaz?l? ve szl ...'de ak?c? yetkinlik
Fluency in both written and spoken
Aday?n belli bir dilde ak?c? oldu?unu gsterirken kullan?l?r
Bilgisayar konusunda yetkin
Computer literate
Aday?n bilgisayar?n tm temel fonksiyonlar?n? kullanabildi?ini gsterirken kullan?l?r
Mkemmel ileti?im / ikna / sunu? becerisi
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Aday?n ileti?im / anla?ma / sunu? konular?nda iyi oldu?unu gstermek iin kullan?l?r
?leri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Aday?n Microsoft Office aralar?nda derin tecrbesi oldu?unu ve bilgisayar programlama yaz?l?mlar?nda iyi oldu?unu gstermek iin kullan?l?r
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Aday?n kelime-i?lemcisi, hesap izelgesi, veritaban? ve sunum yaz?l?mlar? hakk?nda n bilgisi oldu?unu gstermek iin kullan?l?r
CAD / CAM ile a?inal?k
Familiarity with CAD / CAM.
Aday?n tasar?m, dizayn yaz?l?mlar?n? kullanabildi?ini gstermek iin kullan?l?r
... tipi src belgesi sahibi
Currently holding a fulldriver's license.
Aday?n yasal olarak ara kullanabilece?ini gsterir

If you could not find the word you needed for your application or cover letter, check out our bilingual dictionaries for more translations. Improve your professional perspectives with the bab.la internship platform to find new opportunities.